Podatek akcyzowy od samochodów w wewnątrzwspólnotowym nabyciu


Specjalizujemy się w sprawach dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów. Nasze konsultacje prowadzone są przez doświadczonych specjalistów, posiadających stosowną wiedzę i doświadczenie, a także ugruntowane kontakty z organami podatkowymi.
Odzyskujemy nienależnie pobrany (podwyższony)  podatek akcyzowy od samochodów osobowych nabytych wewnątrzwspólnotowo (przywiezionych na teren kraju), w tym od samochodów osobowych zakupionych w krajach trzecich (USA, Kanada, Szwajcaria). 
Oferujemy Państwu konsultacje, nasze usługi i pomoc w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów zasadniczo przeznaczonych do przewozu osób (CN 8703).
Nasza oferta obejmuje pomoc w zakresie:
 • Postępowań dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów zakupionych w jednym z krajów Unii Europejskiej,
 • Postępowań dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycie samochodów zakupionych w krajach trzecich np. w USA, Kanadzie czy Szwajcarii,
 • Przygotowania pism procesowych, odwołań od decyzji organów podatkowych,
 • Przygotowania skarg do WSA,
 • Przygotowania wniosków do decyzji ostatecznych np. o ich uchylenie (tryb nadzwyczajny),
 • Innych sprawach dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów np. w zakresie spraw dotyczących ochrony środowiska,
Ponadto przygotowujemy:
 • Opinie w przedmiocie zasadności prowadzenia spraw i klasyfikacji taryfowej,
Nasi specjaliści posiadają stosowną wiedzę i duże doświadczenie w sprawach dotyczących podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów. Działają z zachowaniem należytej staranności, a ich działanie poparte jest sukcesami w zakresie prowadzonych spraw.
Pragniemy jednak zauważyć, że nie możemy Państwu zagwarantować pozytywnego rezultatu sprawy (wygranej). Szanse na wygraną zależą od wielu czynników. Podejmujemy się prowadzenia i pomocy w sprawach, w których możliwość uzyskania pozytywnego rozstrzygnięci jest bardzo wysoka.
Postępowania prowadzone przez organ podatkowy w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów.
Jeżeli otrzymali Państwo pismo w sprawie złożenia wyjaśnień, zmiany podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym samochodu osobowego lub postanowienie o wszczęciu postępowania dot. określenia podstawy opodatkowania oraz wysokości podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu lub w innych sprawach dotyczących podatku akcyzowego od samochodów, mają Państwo możliwość czynnego uczestniczenia w prowadzonym postępowaniu (co jest niezwykle ważne). Mogą Państwo przedstawiać wszelkie wyjaśnienia, dodatkowe dowody w sprawie, które mogą doprowadzić do umorzenia prowadzonego postępowania.
Nasze działania w takim przypadku obejmują:
 • Bezpłatną analizę materiału dowodowego w sprawie, która pozwoli podjąć decyzję co do zasadności podejmowania kolejnych działań oraz na przedstawienie ich zakresu do Państwa akceptacji,
W przypadku akceptacji zaproponowanych działań, nasza pomoc obejmuje:
 • Konsultacje w zakresie prowadzonego postępowania,
 • Sporządzanie pism procesowych, wyjaśnień i wniosków w sprawie,
 • Przedstawianie wniosków dowodowych,
 • Gromadzenie materiału dowodowego, który może się okazać przydatny w sprawie,
 • Prowadzenie dalszych działań w zakresie przygotowania odwołania i ewentualnej skargi do WSA.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu zakupionego w kraju trzecim np. w USA,  Kanadzie czy Szwajcarii.
Na weryfikację składanych deklaracji akcyzowych AKC-U od samochodów osobowych, organy celne mają pięć lat licząc do końca roku, w którym mija pięć lat.
Jeżeli organ celny przy składaniu deklaracji lub w późniejszym terminie kwestionuje wysokość zadeklarowanej podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym od samochodu osobowego zakupionego w kraju trzecim np. w USA, Kanadzie czy Szwajcarii, odprawionego ostatecznie w państwie unijnym i przywiezionego na teren kraju, zgłoś się do nas.
Organy podatkowe w tych sprawach niestety często działają błędnie i niezgodnie z procedurą oraz wskazaniami wynikającymi z przepisów i zasadami prowadzenia postępowań.
W ramach naszego działania, bezpłatnie przeanalizujemy sprawę i zaproponujemy stosowne działanie. Oferujemy nasze doświadczenie i szeroką pomoc w tych sprawach.
Odwołania od decyzji oranu podatkowego
Czas przygotowania odwołania wynosi: od 3 do 7 dni w zależności od charakteru sprawy.
Otrzymanie decyzji organu podatkowego określającej nową błędną podstawę opodatkowania podatkiem akcyzowym i nienależny podatek akcyzowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu, nie pozbawia Państwa możliwości dochodzenia swoich racji. W takim przypadku muszą Państwo podjąć natychmiastowe działania. Skuteczne wniesienie odwołania powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia decyzji. W takim przypadku zachęcamy do skorzystania z naszych usług.
Nasze czynności w takim przypadku obejmuje:
 • Bezpłatną szczegółową analizę otrzymanej decyzji oranu podatkowego oraz dokumentacji dotyczącej pojazdu będącego przedmiotem wydanej decyzji.
W przypadku akceptacji zaproponowanych działań, nasza pomoc obejmuje:
 • Sporządzenie odwołania od decyzji organu podatkowego określającej nienależny, zawyżony podatek akcyzowy od samochodu osobowego z tytułu jego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub podstawę opodatkowania.
Należy zauważyć, że:
 • Każda sprawa jest inna, dlatego nasze odwołania uwzględniają indywidualny charakter sprawy, przesłane przez Państwa dane, dokumenty oraz dodatkowe dowody pozyskane w sprawie,
 • Każde nasze odwołanie uwzględnia aktualne orzecznictwo, obowiązujące w sprawie przepisy, wyjaśnienia, noty, opinie i decyzje , które wpływają na korzyść podatnika,
 • Każde nasze odwołanie dotyczy jednej konkretnej decyzji organu podatkowego (dotyczy nabycia jednego pojazdu o konkretnym numerze VIN),
 • Każde odwołanie liczy przeciętnie od 15 - 50 stron,
Skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Czas na przygotowanie skargi wynosi: od 7 do 14 dni
Jeżeli decyzja oragnu podatkowego II instancji utrzymała w mocy decyzję oragnu podatkowego I instancji określającą nienależny, zawyżony podatek akcyzowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych lub podstawę opodatkowania i nienależny podatek akcyzowy od samochodów innych niż samochody ewidentnie osobowe (co niestety często mam miejsce), mają Państwo możliwość dochodzenia swoich racji przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. W tym celu muszą Państwo podjąć natychmiastowe działania. Skuteczne wniesienie skargi powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji organu podatkowego. W takim przypadku zachęcamy do skorzystania z naszych usług.
Nasze czynności w takim przypadku obejmują:
 • Bezpłatną szczegółową analizę otrzymanej decyzji organu podatkowego oraz dokumentacji dotyczącej pojazdu będącego przedmiotem wydanej decyzji,
W przypadku akceptacji zaproponowanych działań, nasza pomoc obejmuje:
 • Sporządzenie skargi na decyzję organu podatkowegoj określającą nową podstawę opodatkowania i podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu zakupionego na terenie Unii lub samochodu zakupionego poza terenem UE.
Należy zauważyć, że:
 • Każda sprawa jest inna, dlatego nasza skarga uwzględnia indywidualny charakter sprawy, przesłane przez Państwa dowody i otrzymane rozstrzygnięcia, oraz dodatkowe dowody pozyskane w sprawie,
 • Każda nasza skarga zawiera stanowisko w zakresie otrzymanych decyzji, zwiera konkretne zarzuty, uwzględnia aktualne orzecznictwo, obowiązujące w sprawie przepisy, wyjaśnienia, noty, opinie i decyzje decydujące o głównym i zasadniczym przeznaczeniu pojazdu, które wpływają na korzyść podatnika,
 • Każda nasza skarga dotyczy jednej konkretnej decyzji organu podatkowego II instancji (dotyczy jednego pojazdu o konkretnym numerze VIN),
 • Każda skarga liczy przeciętnie od 15 - 50 stron,
Opinia w przedmiocie zasadności prowadzenia sprawy i klasyfikacji taryfowej
Czas realizacji: do 7 dni.

W oparciu o otrzymaną od Państwa dokumentację oraz dodatkowy materiał dowodowy, dokonujemy analizy sprawy i sporządzamy opinię w przedmiocie zasadności prowadzenia postępowania przed Organem Celnym.
Usługa ta obejmuje:
 • Sporządzenie opinii na podstawie przesłanych przez Klienta dokumentacji i materiałów dotyczących samochodu (dokumentacja zagraniczna i krajowa),
 • Opinia wyraża pogląd sporządzającego na temat zasadności prowadzenia postępowania przed Organem Celnym i zasadności poboru lub zaniechania poboru akcyzy, oraz właściwej klasyfikacji taryfowej samochodu na dzień jego wewnątrzwspólnotowego nabycia.
 • Opinia uwzględnia wszystkie kryteria stosowane przez organy podtkowe, przepisy klasyfikacyjne oraz orzecznictwo w tego typu sprawach,
 • Opinia nie ma charakteru wiążącego, bowiem taki charakter ma tylko ostateczna decyzja organu podatkowego "Wiążąca Informacja Taryfowa",
Nadzwyczajny tryb odwoławczy
Jeżeli otrzymaliście Państwo decyzję która stała się ostateczna, nie złożyliście w wymaganym terminie odwołania lub skargi, to zapewne istnieje możliwość przywrócenie postępowania w sprawie w oparciu o nadzwyczajny tryb odwoławczy, który daje możliwość dochodzenia swoich praw, uchylenia decyzji, umorzenia postępowania oraz zwrot nienależnie pobranych kwot.

 

Zapraszmy do kontaktu z naszymi specjalistami:
telefon: 22 266 06 66 / e-mail: kontakt@outsourcing24.pl

Pomożemy w doborze i dostarczymy optymalne roziwązanie.

 

Powrót na stronę główną Finanse i Rachunkowość