Cło, Akcyza i VAT w handlu zagranicznym


Konsulting z zakresu cła, podatku akcyzowego i podatku VAT w zakresie obrotu towarowego z zagranicą obejmuje :
 • Klasyfikację taryfową
 • Wartość celną
 • Procedury celne
 • Optymalizację obsługi celnej
 • Podatek akcyzowy
Klasyfikacja taryfowa
Poddajemy analizie transakcje importowe dokonywane przez Państwa oraz przepisy, noty i wytyczne klasyfikacyjne w celu dokonania prawidłowej klasyfikacji taryfowej importowanych towarów, minimalizując potencjalnie negatywne konsekwencje związane z błędną klasyfikacją taryfową, co bezpośrednio wpływa na należności celne i obciążenia podatkowe.
Dla każdego podmiotu, dokonującego obrotu towarowego z zagranicą niezwykle istotne znaczenie ma dokonanie prawidłowej klasyfikacji taryfowej importowanych lub nabywanych wewnątrzwspólnotowo towarów podlegających należnościom przywozowym lub podatkowi akcyzowemu. Właściwa klasyfikacja taryfowa towarów wpływa przede wszystkim na stawkę celną, a w konsekwencji na wysokość należności celnych i podatkowych w imporcie, jak również na ewentualne obciążenia podatkiem akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów podlegających temu podatkowi (np. samochody osobowe).
W ramach tej problematyki oferujemy przede wszystkim:
 • Przeprowadzenie analizy klasyfikacji taryfowej towarów stosowanej przez Państwa, w związku z importem towarów lub ich wewnątrzwspólnotowym nabyciem, w celu minimalizacji ryzyka związanego z błędną klasyfikacją,
 • Przeprowadzenie przeglądu Państwa transakcji importowych pod względem prawidłowości klasyfikacji taryfowej,
 • Wystąpienie do władz celnych w celu uzyskania oficjalnego potwierdzenia klasyfikacji taryfowej towaru - Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT), Wiążąca Informacja Akcyzowa (WIA),
 • Aktywny udział w procesie uzyskania Wiążącej Informacji Taryfowej i Wiążącej Informacji Akcyzowej (przygotowanie dodatkowych wyjaśnień i argumentacji na rzecz korzystniejszej dla firmy klasyfikacji towaru),
 • Wydawanie opinii klasyfikacyjnych,
 
Wartość celna
Istotnym elementem mającym wpływ na dokonywanie transakcji importu zgodnie z prawem celnym oraz na wymiar należności celnych związanych z transakcją jest ustalenie prawidłowej wartości celnej towarów. Zadeklarowana wartość celna towarów będących przedmiotem importu stanowi podstawę do wymierzenia należności celnych. Nasi specjaliści przy uwzględnieniu obowiązujących regulacji, praktyki stosowanej przez administrację celną oraz zasad ustalania wartości celnej, pomogą Państwu przygotować:
 • Analizę dokumentacji (dokumenty transportowe, umowy licencyjne, itp.) w zakresie prawidłowości deklarowanej wartości celnej importowanych towarów – kwestia wliczenia do wartości celnej poszczególnych elementów (opłaty licencyjne, koszty transportu),
 • Analizę dokumentacji pod kątem przygotowania ewentualnej strategii obrony na wypadek kontroli ze strony organów administracji celnej w zakresie prawidłowego kalkulowania wartości celnej,
 • Analizę struktury korporacyjnej pod kątem ustalenia istnienia powiązań klienta z firmami, z którymi prowadzi transakcje handlu zagranicznego – wpływ powiązań i ich zależności na prawidłową kalkulację wartości celnej,
 • Pism procesowe na wypadek podjętych przez organy celne postępowań wyjaśniających lub kontroli post-importowych,
 
Procedury celne
Pomagamy Państwu w optymalizacji operacji importu/eksportu przejawiających się w możliwościach zastosowania niższej stawki, jak również czasowego zawieszenia należności celno-podatkowych poprzez doradztwo w zakresie wykorzystania dostępnych gospodarczych procedur celnych. Dla wielu firm dokonujących transakcji importu/eksportu doskonałym sposobem na optymalizację tych operacji okazuje się zastosowanie jednej z dostępnych gospodarczych procedur celnych. Nasi doświadczeni specjaliści oferują pomoc firmom we właściwym wykorzystaniu procedur celnych i optymalizacji procesów odpraw towarów, która polega na:
 • Dokonaniu przeglądu operacji dokonywanych przez klienta pod kątem możliwości wykorzystania najbardziej odpowiedniej procedury celnej, jej wyborze i optymalizacji procesu odpraw towarów,
 • Pomocy w uzyskaniu pozwoleń udzielanych przez organy administracji celnej w celu skorzystania z procedury (przygotowanie wniosku oraz zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji wymaganej przepisami prawa celnego),
 • Wsparciu klienta w negocjacjach dotyczących warunków, na jakich zostanie wydane pozwolenie oraz w zakresie realizacji procedury,
 
Optymalizacja obsługi celnej
Przygotowujemy rozwiązania, które pomagają firmom dostosować się w sposób najbardziej ekonomiczny do określonych wymogów formalnych oraz uniknąć związanego z tym ryzyka, a także ułatwiają stosowanie właściwych procedur i ustanowienie płynnych relacji z odpowiednimi władzami celnymi.
Oferujemy Państwu możliwość osiągnięcia celu przez zwiększenie efektywności w zakresie dokonywanych operacji handlu zagranicznego, naszą czynną pomoc w tym zakresie oraz współpracujących z nami podmiotów. Nasze usługi w tym zakresie obejmują:
 • Przygotowanie i wynegocjowanie dla Klienta umowy z agencją celną – szybkość i profesjonalizm odpraw celnych,
 • Asysta w korzystaniu z procedur uproszczonych poprzez przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i wniosków – szybkość odpraw celnych, obniżenie kosztów logistyki,
 • Pomoc w implementacji elektronicznego systemu komunikacji z administracją celną, w tym możliwości elektronicznych odpraw celnych – asysta w uzgodnieniach z administracją celną dotyczących warunków zastosowania takich rozwiązań,
 • Przygotowanie dokumentacji i czynną pomoc w uzyskaniu decyzji (WIT),
 • Przygotowanie dokumentacji i czynną pomoc w uzyskaniu decyzji (WIA),
 • Przygotowanie dokumentacji i pomoc w uzyskaniu decyzji (WIP),
 • Przygotowanie odpowiednich opinii, raportów .
 
Podatek Akcyzowy
Doradztwo dotyczące akcyzy w zakresie obrotu towarowego z zagranicą (import, wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa), ze względu na skomplikowany charakter przepisów akcyzowych, musi opierać się na gruntownej wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym specjalistów z tej dziedziny, obejmującej biegłą znajomość przepisów prawa podatkowego i znajomość np. w zakresie towaroznawstwa i klasyfikacji taryfowej.
Specjalizujemy się w podatku akcyzowym z tytułu importu towarów z krajów trzecich oraz w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów.
 
Zapraszamy. Dołączcie do grona Naszych zadowolonych Klientów.
 
Zapraszmy do kontaktu z naszymi specjalistami:
telefon: 22 266 06 66 / e-mail: kontakt@outsourcing24.pl

Pomożemy w doborze i dostarczymy optymalne roziwązanie.

 

Powrót na stronę główną Finanse i Rachunkowość